6870
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

להצל×Ŗ הבחו×Øים בשבי היפני - before

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
פדיון שבוים ב×Ŗפילה - אל ×Ŗעמוד על דם ×Øעך יש×Øאל ×Øחמנים, אנא ה×Ŗמידו ב×Ŗפילה זו ב×Øציפו×Ŗ יום לאח×Ø ×™×•× בלי הפהקה ב×Ŗחינה ובבקש×Ŗ ×Øחמים לפני אבינו שבשמים אב ה×Øחמים והחהדים להצל×Ŗ שלוש×Ŗ ×Ŗלמידי הישיבה מהכלא היפני. אנו מאמינים באמונה שלמה כי ה×Ŗפילו×Ŗ יעו×Ø×Øו ×Øחמי שמים והשגחה עליונה פ×Øטי×Ŗ על השבוים, שלא יחושו צע×Ø ×•×›××‘ וי×Øגישו בטוחים עד לשובם א×Øצה ב×Øיאים ושלמים: ועל ידי שנ×Ŗמיד ב×Ŗפילה וב×Ŗחנונים ובמעשים טובים ובזכויו×Ŗ לזכו×Ŗם ה×Øי אנו שו×Ŗפים אמי×Ŗיים בצע×Øם ובצע×Ø ×ž×©×¤×—×Ŗם הגדול והנו×Øא, ובכך אנו מצילים א×Ŗ עצמנו ובני משפח×Ŗנו מכל מיני גז×Øו×Ŗ קשו×Ŗ ו×Øעו×Ŗ ומכל מיני צע×Ø ×•×—×•×œ×™ ויהו×Øים בבחינ×Ŗ כל המ×Ŗפלל על חב×Øו נענה ×Ŗחילה. נא להקפיד לומ×Ø ××Ŗ ה×Ŗפילה ש×Ŗופיע לאח×Ø ××ž×™×Ø×Ŗ ה×Ŗהילים
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
שלום ×Ŗנאי שימוש ×Ŗפילו×Ŗ ישועה ישועו×Ŗ דוד לידה המלך הטבה למצוא חן מלך החיו×Ŗ הגולה מוצלח להצל×Ŗ הבחו×Øים בשבי ×”×”×™× ×™ יואל זאב בן מי×Øל ×Øיהא חוה יעקב יוהף בן ×Øייזל יוהף בן איטא ×Øבקה פדיון שבוים ב×Ŗפילה אל ×Ŗעמוד על דם ×Øעך ×Ŗהלים קשיים עי×Ø ×Øיב משאלה כאן ×Ŗמו×Ŗה מזמו×Øים ×Ŗלמוד גשמי×Ŗ הגולו×Ŗ משמים אויבים מי×Ŗה משונה דין זיכויי ח×Ŗונה אליעז×Ø ×©×•× × ללא ילדים ×Ŗהילים דוד המלך הכש×Ŗ נחש ילדים זוג לימוד אנשי העי×Ø ×ž×Ŗ ×Øפואה


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net