תהילים - אמירת תהלים , סגולות תהלים , הכל על תהילים
    |     | חזור לגרסה הישנה     |

מאמרים

 • איש היה בעיר פרעמיסלא, ור' יהודה שמו, וכל בני העיר קראו אותו ר' יודיל האדום, והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלוהים, ולו אשה כשרה ותמימה, ששלחה ידיה במסחר השמרים, וכלכלה אותו ואת ארבעת בילדים אשר ילדה לו. היא ישבה כל היום בחנות ועסקה במסחר, והוא ישב בבית המדרש, מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין, ועסק בתפלה ובאמירת תהילים בקול ובנידון, והיה מונה את המילים כאדם המונה מטבעות זהב. וכל כך היו חביבים עליו שירי דוד...
  המנגנים
 • מעשה באיש אחד תם וישר, ירא אלהים מרבים, שהיה דרכו ללמוד כל חמישה ספרי תהילים ביום שבת קודש לפני הצהרים. מנהג אבותיו בידו, והיה מדקדק בו לקיימו, כאילו נתן מפי הגבורה. פעם אחת ישב בשבת בביתו, ספר תהלים פתוח לפניו, והוא קורא בו בטעם ובניגון. והנה נפתחה הדלת, ונכנסו אצלו אורחים לא קרואים, והתחילו לדבר עמו דברים בטלים. ומכיון שהיה רגיל לומר תהלים בשעה זו, המשיך באמירתו, רק הטה אוזן לדבריהם, ומידי פעם ב...
  תהלים בשבת
 • בעיר אחת, הרחוקה ממיזבוז ארבעה מילין, ישב עשיר מופלג, שהיה תלמיד חכם גדול, בעל צדקה מפורסם ומוקיר רבנן. לימים, עלה על דעתו לכתוב ספר תורה לשמו, שתהיה כולה בקדושה וטהרה, שכל מלאכתה תהיה על טהרת הקודש, ולא יוכל איש אחר לכתוב ספר תורה כמותו. מה עשה אותו העשיר? הלך וקנה עגלים, ששתו עוד חלב אמם, והכניסם לדיר מיוחד. השקם והאכילם, והשהם בביתו עד אשר היו פטומים, ואז שחט אותם וחלק את בשרם לעניים, ואת העור...
  עשיר למדן ושואב מים עם הארץ
 • הרב הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק, בעל נועם אלימלך, היה מגדולי הצדיקים בדורו. אך זמן רב לפני שנתפרסם שמו ברבים, לא ידעו חבריו אם את החסידים הוא נמנה, אף כי התנהג כבר בחסידות בצנע. ובהגיע שעתו להגלות, קשה היה עליו הדבר כקריעת ים סוף, כי לא ראה עצמו ראוי לאיצטלא זאת. מה עשה? הלך וקבל עליו עול גלות, ונדד מעיר לעיר ומכפר לכפר. וכשיצא לדרך יצא על מנת שלא לשהות בשום מקום יותר מעשרים וארבע שעות. ומכיון שהטיל...
  האורח והמארח
 • בשנים קדמוניות, היה רב גדול בעיר אפטא, איש צדיק תמים בדורותיו, את האלוקים התהלך. ויהי הרב ההוא מאוהב על הבריות, ענותו קדמה לכבוד תורתו, הקדים שלום לכל אדם, ואפילו לנכרי בשוק, ומברכו בסר פנים יפות. אוהב תורה ולומדיה, ומקרב את הריקנים שבישראל לאביהם שבשמים, סר עיניו מראות רע בחוטאים ומשתדל להרחיקם מן החטאים. כל ימיו התרחק מן הכיעור והדומה לו, רדף אחרי מעשים טובים, ואם לא עלה בידו לעשות, הביא אחרים ל...
  העוסק בתורה
 • דוד המלך ע"ה אומר בתהלים (ס"א) "אגור באהלך עולמים" שואלת על כך הגמרא (מסכת יבמות צ"ו ע"ב – צ"ז ע"ה) וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? אלא התפלל דוד המלך ע"ה לפני הקב"ה וביקש יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה (פירוש:יהי רצון שיאמרו דברי תורה בשמי בעולם הזה לאחר פטירתי). שהרי אמר רבי יוחנן משמו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א כל תלמיד ...
  מעלת לימוד התהילים של דוד המלך
 • בנוסף לכך הצדיק שזכה לקבל "טובה" מהאדם בעולם הזה, לא שוכח חלילה את אותו אדם ומעתיר עליו בתפילה ובלימוד זכות בשמיים. ראה לדוגמא את דברי קודשו של הגאון בעל ה"פלא יועץ" רבי אליעזר פאפו זצוק"ל זיע"א שהבטיח בזו הלשון: "ואם אזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ממי שאקבל טובה אשתדל לשלם לו במיטבא ולבקש רחמים עליו". וכן הגאון הרב המקובל האלקי כמוהר"ר אלכסנדר זיס...
  צדיק גוזר והקב"ה מקיים
 • כתב רבנו בעל ה"פלא יועץ" בערך כיבוד אב ואם: "עיקר הכבוד הוא שיהא מכבדו במותו, וכל אשר בכוחו לעשות לו נחת ומנוחה לנפשו יעשה מידי יום יום... הנה כי כן, ראוי לבן שכל ימי חייו יהא דיוקנו של אביו חקוקה בפניו וידמה כאילו צועק מרה מתוך אש להבה ואומר: " בני ידידי חונני חונני, הצילה מחרב נפשי , מיד כלב יחידתי" ואף אם חושב שאביו צדיק גמור הוא, ותתענג בדשן נפשו ידמה כאילו נותן לו מטע...
  נחת ושמחה לנפטרים ז"ל
 • כנודע דוד המלך היה נשמת כלל ישראל, כמו שכתוב: ''תהלת ה' ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו...''. דוד המלך היה עושה ספר תהילים עבור כל סוגי בני אדם, וכולם יכולים למצוא את עצמם בספר תהילים עד ביאת הגואל במהרה בימנו. אמן. וזה שכתוב: ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, בכל מצב שיהיה. (ישמח ישראל). הרגיל בספר תהילים דוחה כל מיני פורעניות וכמה פגעים מעליו ומעל כל בני ביתו ומשפחתו ומעל בני דורו, ומגלגל עליו ועל...
  מעלת אמירת תהילים
 • על ידי תהילים מקרבים את הגאולה השלימה. (פרדס מנחם). כל האומר תהילים בכל יום כאילו קיים כל התורה כולה. (רבינו אפרים). בלשון רבותינו נקרא ''תלים'', ורוצה לומר דכל העולם תולים בזכות התהילים ועיניהם תלויות על ספר המזמורים על כל צרה שלא תבוא שיהיה להם תשועה על ידי לימוד התהילים. (הרב חיים פלאג'י). מי שחשקה נפשו לידבק בו יתברך ובשבחיו- אז ידבק עצמו בספר תהילים. (של''ה). אשרי האיש אשר אומר תה...
  דביקות ע"י אמירת תהילים
 • הקורא תהילים בכל יום, ומוציאם בפה, וכן ברכת המזון האומרם בכל רם, מאריכין לו ימיו ושנותיו. (הרב חיים פלאג'י). מזמורי תהילים הם מפתחות המתאימות לכל היכלות הרחמים רפואה ישועה ופרנסה. ולכך נקראים שירי דוד מלכנו- תהילים. שיכולין לפעול בידם הכל ואין שטן ואין פגע רע. (נועם אלימלך). האומר ספר תהילים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. (תהילה לדוד). ...
  להצליח בזכות התהילים
' בדיקה סקריפט
מוכן לשבת
' סיום בדיקה