6869
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

ל×Øוח ×Øעה - פ×Øק ×”×—

×”×— צא
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּחַ לְדÖøו֓ד מ֓זְמוֹ×Ø ×©×Ö“×™×Ø:
(ב) יÖøקוּם אֱלֹה֓ים יÖøפוּצוּ אוֹיְבÖøיו וְיÖøנוּהוּ מְשַׂנְאÖøיו מ֓פּÖø× Öøיו:
(ג) כְּה֓נְדּף ×¢ÖøשׁÖøן ×Ŗּ֓נְדּף כְּה֓מֵּה דּוֹנַג מ֓פְּנֵי-אֵשׁ יאבְדוּ ×ØְשׁÖøע֓ים מ֓פְּנֵי אֱלֹה֓ים:
(ד) וְצַדּ֓יק֓ים י֓שְׂמְחוּ יַעַלְצוּ ל֓פְנֵי אֱלֹה֓ים וְיÖøשׂ֓ישׂוּ בְשׂ֓מְחÖøה:
(ה) שׁ֓י×Øוּ לֵאלֹה֓ים זַמְּ×Øוּ שְׁמוֹ הֹלּוּ לÖø×Øכֵב בּÖø×¢Ö²×ØÖøבוֹ×Ŗ בְּיÖøהּ שְׁמוֹ וְע֓לְזוּ לְפÖø× Öøיו:
(ו) אֲב֓י יְ×Ŗוֹמ֓ים וְדַיַּן אַלְמÖøנוֹ×Ŗ אֱלֹה֓ים בּ֓מְעוֹן קÖøדְשׁוֹ:
(ז) אֱלֹה֓ים מוֹשׁ֓יב יְח֓יד֓ים בַּיְ×ŖÖøה מוֹצ֓יא אֲה֓י×Ø֓ים בַּכּוֹשׁÖø×Øוֹ×Ŗ אַךְ-הוֹ×ØÖ°×Ø֓ים שׁÖøכְנוּ צְח֓יחÖøה:
(ח) אֱלֹה֓ים בְּצֵא×ŖְךÖø ל֓פְנֵי עַמֶּךÖø בְּצַעְדְּךÖø ב֓ישׁ֓ימוֹן הֶלÖøה:
(ט) אֶ×Øֶׄ ×ØÖø×¢ÖøשׁÖøה אַף-שׁÖøמַי֓ם × Öøטְפוּ מ֓פְּנֵי אֱלֹה֓ים זֶה ×”Ö“×™× Ö·×™ מ֓פְּנֵי אֱלֹה֓ים אֱלֹהֵי י֓שְׂ×ØÖøאֵל:
(י) גֶּשֶׁם נְדÖøבוֹ×Ŗ ×ŖÖ¼Öø× Ö“×™×£ אֱלֹה֓ים נַחֲלÖø×ŖְךÖø וְנ֓לְאÖøה אַ×ŖÖ¼Öøה כוֹנַנְ×ŖÖ¼Öøהּ:
(יא) חַיּÖø×ŖְךÖø יÖøשְׁבוּ-בÖøהּ ×ŖÖ¼Öøכ֓ין בְּטוֹבÖø×ŖְךÖø לֶעÖø× Ö“×™ אֱלֹה֓ים:
(יב) אֲדנÖøי ×™Ö“×Ŗֶּן-אמֶ×Ø ×”Ö·×žÖ°×‘Ö·×©Ö¼×‚Ö°×Øוֹ×Ŗ צÖøבÖøא ×ØÖøב:
(יג) מַלְכֵי צְבÖøאוֹ×Ŗ י֓דּדוּן י֓דּדוּן וּנְוַ×Ŗ-בַּי֓×Ŗ ×Ŗְּחַלֵּק שׁÖøלÖøל:
(יד) א֓ם-×Ŗּ֓שְׁכְּבוּן בֵּין שְׁפַ×ŖÖ¼Öøי֓ם כַּנְפֵי יוֹנÖøה נֶחְפּÖøה בַכֶּהֶף וְאֶבְ×Øוֹ×ŖֶיהÖø בּ֓י×Øַקְ×Øַק חÖø×Øוּׄ:
(טו) בְּפÖø×Øֵשׂ שַׁדַּי מְלÖøכ֓ים בּÖøהּ ×Ŗַּשְׁלֵג בְּצַלְמוֹן:
(טז) הַ×Ø-אֱלֹה֓ים הַ×Ø-בּÖøשׁÖøן הַ×Ø-גַּבְנֻנּ֓ים הַ×Ø-בּÖøשׁÖøן:
(יז) לÖøמּÖøה ×ŖÖ¼Ö°×Øַצְּדוּן הÖø×Ø֓ים גַּבְנֻנּ֓ים הÖøהÖø×Ø ×—Öøמַד אֱלֹה֓ים לְשׁ֓בְ×Ŗּוֹ אַף-יְהוÖøה י֓שְׁכּן לÖøנֶצַח:
(יח) ×Øֶכֶב אֱלֹה֓ים ×Ø֓בּ×Ŗַי֓ם אַלְפֵי שׁ֓נְאÖøן אֲדנÖøי בÖøם ×”Ö“×™× Ö·×™ בַּקּדֶשׁ:
(יט) ×¢Öøל֓י×ŖÖø לַמּÖø×Øוֹם שׁÖøב֓י×ŖÖø שֶּׁב֓י לÖøקַחְ×ŖÖ¼Öø מַ×ŖÖ¼Öøנוֹ×Ŗ בּÖøאÖøדÖøם וְאַף הוֹ×ØÖ°×Ø֓ים ל֓שְׁכּן יÖøהּ אֱלֹה֓ים:
(כ) בּÖø×Øוּךְ אֲדנÖøי יוֹם יוֹם יַעֲמÖø×” לÖøנוּ הÖøאֵל יְשׁוּעÖø×Ŗֵנוּ הֶלÖøה:
(כא) הÖøאֵל לÖøנוּ אֵל לְמוֹשׁÖøעוֹ×Ŗ וְלֵיהו֓ה אֲדנÖøי לַמּÖøוֶ×Ŗ ×ŖּוֹצÖøאוֹ×Ŗ:
(כב) אַךְ-אֱלֹה֓ים י֓מְחַׄ ×Øאשׁ איְבÖøיו קÖøדְקד שֵׂעÖø×Ø ×žÖ“×Ŗְהַלֵּךְ בַּאֲשׁÖøמÖøיו:
(כג) אÖøמַ×Ø ×Ö²×“× Öøי מ֓בּÖøשׁÖøן אÖøשׁ֓יב אÖøשׁ֓יב מ֓מְּצֻלוֹ×Ŗ יÖøם:
(כד) לְמַעַן ×Ŗּ֓מְחַׄ ×ØַגְלְךÖø בְּדÖøם לְשׁוֹן כְּלÖøבֶיךÖø מֵאוֹיְב֓ים מ֓נֵּהוּ:
(כה) ×ØÖøאוּ הֲל֓יכוֹ×ŖֶיךÖø אֱלֹה֓ים הֲל֓יכוֹ×Ŗ אֵל֓י מַלְכּ֓י בַקּדֶשׁ:
(כו) ק֓דְּמוּ שׁÖø×Ø֓ים אַחַ×Ø × ×’Ö°× Ö“×™× בְּ×Ŗוֹךְ עֲלÖøמוֹ×Ŗ ×Ŗּוֹפֵפוֹ×Ŗ:
(כז) בְּמַקְהֵלוֹ×Ŗ בּÖø×Øְכוּ אֱלֹה֓ים אֲדנÖøי מ֓מְּקוֹ×Ø ×™Ö“×©×‚Ö°×ØÖøאֵל:
(כח) שׁÖøם בּ֓נְיÖøמ֓ן צÖø×¢Ö“×™×Ø ×Øדֵם שׂÖø×Øֵי יְהוּדÖøה ×Ø֓גְמÖø×ŖÖøם שׂÖø×Øֵי זְבֻלוּן שׂÖø×Øֵי נַפְ×ŖÖ¼Öøל֓י:
(כט) צ֓וּÖøה אֱלֹהֶיךÖø עֻזֶּךÖø עוּזּÖøה אֱלֹה֓ים זוּ פּÖøעַלְ×ŖÖ¼Öø לּÖøנוּ:
(ל) מֵהֵיכÖøלֶךÖø עַל-יְ×ØוּשׁÖøלÖøם לְךÖø יוֹב֓ילוּ מְלÖøכ֓ים שׁÖøי:
(לא) גְּעַ×Ø ×—Ö·×™Ö¼Ö·×Ŗ קÖøנֶה עֲדַ×Ŗ אַבּ֓י×Ø֓ים בְּעֶגְלֵי עַמּ֓ים מ֓×ŖÖ°×Øַפֵּה בְּ×Øַצֵּי-כÖøהֶף בּ֓זַּ×Ø ×¢Ö·×žÖ¼Ö“×™× קְ×ØÖøבוֹ×Ŗ יֶחְפּÖøצוּ:
(לב) יֶאֱ×ŖÖøיוּ חַשְׁמַנּ֓ים מ֓נּ֓י מ֓צְ×ØÖøי֓ם כּוּשׁ ×ŖÖ¼Öø×Ø֓יׄ יÖøדÖøיו לֵאלֹה֓ים:
(לג) מַמְלְכוֹ×Ŗ הÖøאÖø×Øֶׄ שׁ֓י×Øוּ לֵאלֹה֓ים זַמְּ×Øוּ אֲדנÖøי הֶלÖøה:
(לד) לÖø×Øכֵב בּ֓שְׁמֵי שְׁמֵי-קֶדֶם הֵן-×™Ö“×Ŗֵּן בְּקוֹלוֹ קוֹל עז:
(לה) ×Ŗְּנוּ עז לֵאלֹה֓ים עַל-י֓שְׂ×ØÖøאֵל גַּאֲוÖø×Ŗוֹ וְעֻזּוֹ בַּשְּׁחÖøק֓ים:
(לו) נוֹ×ØÖøא אֱלֹה֓ים מ֓מּ֓קְדּÖøשֶׁיךÖø אֵל י֓שְׂ×ØÖøאֵל הוּא × ×Ŗֵן עז וְ×Ŗַעֲצֻמוֹ×Ŗ לÖø×¢Öøם בּÖø×Øוּךְ אֱלֹה֓ים:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
שלום ישועה או×Øח מלחמה נגן למדן ×Ŗהילים הטעיה ×Ŗפילה יצי×Ø×Ŗ קש×Ø ×ž×–×ž×•×Øים ידידים עי×Ø ×©×•× × מעיק אם שכולה ישועו×Ŗ דוד המלך שלח לחב×Ø ×ž×¦×™××Ŗ זיווג לאמ×Ø ×™×“×™×“ פ×Øהם זכ×Ø ×œ×ž×—×¦×™×Ŗ השקל ×Øפואה מלך משמים יהבו בניה דביקו×Ŗ × ×¢×Ø ×—×•×œ×” שי×Ø ×”×’×©×ž×” שונאים מזמו×Ø ×œ×Ŗודה מעל×Ŗ


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net