6788
öåø ÷ùø òí úäéìéí.net
ñâåìåú ùéøéí îàîøéí ä÷ãùåú úøåí ìðå ú÷ùåøú
éåí áçåãù éåí áùáåò
äùí ùìê áúäéìéí ùàì áúäéìéí
çéôåù áàúø

Tehilim.net

úäéìéí.ðè

 ×ª×¨×•× לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן äåñó ä÷ãùä
              ùìç ìçáø
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
5013
úâéåú
ישועות פרנסה ריב סגולות שייט גוזר ישועה יהבו משמים אויב כאב שונא מעיק אמונה פחד בנים המלך מקיים דין תהילים אויבים תרומת למדן נישואים תלמיד ספינה נשיכה תהלים ילדים זכר למחצית השקל אהבה לשבת בבית תודה אם שכולה להנצל ממות מזמורים דוד המלך בת רבי


î÷áåöú îôòì äìëä áøùú   ý©ý All Rights Reserved, tehilim.net