6912
öåø ÷ùø òí úäéìéí.net
ñâåìåú ùéøéí îàîøéí ä÷ãùåú úøåí ìðå ú÷ùåøú
éåí áçåãù éåí áùáåò
äùí ùìê áúäéìéí ùàì áúäéìéí
çéôåù áàúø

Tehilim.net

úäéìéí.ðè

 ×ª×¨×•× לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן äåñó ä÷ãùä
              ùìç ìçáø
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
5074
úâéåú
משאלה שונא שכול אויב הטבה שואב מים אויבים תהילים ניצחון אש שריפה שרפה למדן סגולות מציאת חן אנשי העיר יראה שנאה דוד המלך מריבה שלימה יהב תרומה לאמירת תהילים אזהרה ישועות סגולה ריב בניה חולה תלמוד ישועה המלך מזמורים שלום ידידים תרומת איברים טוב שלום בית הכשה


î÷áåöú îôòì äìëä áøùú   ý©ý All Rights Reserved, tehilim.net