6871
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

בקשה אח×Øי אמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä

בקשה אח×Ø ××ž×™×Ø×Ŗ ×Ŗהלים בימי החול


יהי ×Øצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבו×Ŗינו, בזכו×Ŗ מזמו×Øי ×Ŗהלים שק×Øא×Ŗי לפניך ובזכו×Ŗ פהוקיו ובזכו×Ŗ ×Ŗבו×Ŗיו ובזכו×Ŗ או×Ŗיו×Ŗיו ובזכו×Ŗ נקודו×Ŗיו ובזכו×Ŗ טעמיו ובזכו×Ŗ שמו×Ŗיך הקדושים והטהו×Øים היוצאים ממנו, ש×Ŗכפ×Ø ×œ× ×• על כל חטא×Ŗינו ו×Ŗהלח לנו על כל עונו×Ŗינו ו×Ŗמחל לנו על כל פשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך. והחזי×Øנו ב×Ŗשובה שלמה לפניך, והד×Øיכנו לעבוד×Ŗך ו×Ŗפ×Ŗח לבנו ב×Ŗלמוד ×Ŗו×Ø×Ŗך. ו×Ŗשלח ×Øפואה שלמה לחולי עמך (ולחולה פלוני בן פלוני).

ו×Ŗק×Øא לשבוים ד×Øו×Ø ×•×œ××”×•×Øים פקח קוח ולכל הולכי ד×Øכים ועוב×Øי ימים ונה×Øו×Ŗ מעמך יש×Øאל ×Ŗצילם מכל צע×Ø ×•× ×–×§ ו×Ŗגיעם למחוז חפצם לחיים ולשלום. ו×Ŗפקוד לכל חשוכי בנים בז×Ø×¢ של קימא לעבוד×Ŗך ולי×Øא×Ŗך. ועוב×Øו×Ŗ של עמך בי×Ŗ יש×Øאל ×Ŗצילן שלא ×Ŗפלנה ולדו×Ŗיהן. והיושבו×Ŗ על המשב×Ø ×‘×Øחמיך ה×Øבים ×Ŗצילן מכל ×Ø×¢. ואל המניקו×Ŗ ×Ŗשפיע שלא ×™×—×”×Ø ×—×œ×‘ מדדיהן. ואל ימשול אהכ×Øה ושדין ו×Øוחין ולילין וכל פגעים ומ×Øעין בישין בכל ילדי עמך בי×Ŗ יש×Øאל ו×Ŗגדלם ל×Ŗו×Ø×Ŗך ללמוד ×Ŗו×Øה לשמה ו×Ŗצילם מעין ה×Ø×¢ ומדב×Ø ×•×ž×ž×’×¤×” ומשטן ומיצ×Ø ×”×Ø×¢. ו×Ŗבטל מעלינו ומכל עמך בי×Ŗ יש×Øאל בכל מקום שהם כל גז×Øו×Ŗ קשו×Ŗ ו×Øעו×Ŗ. ו×Ŗטה לב המלכו×Ŗ עלינו לטובה. ו×Ŗגזו×Ø ×¢×œ×™× ×• גז×Øו×Ŗ טובו×Ŗ. ו×Ŗשלח ב×Øכה והצלחה בכל מעשה ידינו. והכן פ×Ø× ×”×Ŗנו מידך ה×Øחבה והמלאה. ולא יצט×Øכו עמך בי×Ŗ יש×Øאל זה לזה ולא לעם אח×Ø ×•×Ŗן לכל איש ואיש די פ×Ø× ×”×Ŗו ולכל גויה וגויה די מחהו×Øה. ו×Ŗמה×Ø ×•×Ŗחיש לגאלנו ו×Ŗבנה בי×Ŗ מקדשנו ו×Ŗפא×Ø×Ŗנו. ובזכו×Ŗ שלוש עש×Øה מדו×Ŗיך של ×Øחמים הכ×Ŗובים ב×Ŗו×Ø×Ŗך כמו שנאמ×Ø: יי יי אל ×Øחום וחנון א×Øך אפים ו×Øב חהד ואמ×Ŗ. נוצ×Ø ×—×”×“ לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה. שאינן חוז×Øו×Ŗ ×Øיקם מלפניך. עז×Øנו אלהי ישענו על דב×Ø ×›×‘×•×“ שמך והצילנו וכפ×Ø ×¢×œ חטא×Ŗינו למען שמך. ב×Øוך יי לעולם אמן ואמן.
             łģē ģēįų
אוהב לטייל ? בא לעשו×Ŗ מזה ×›×”×£ ! לחׄ כע×Ŗ.
5058
śāéåś
הצלחו×Ŗ זהי×Øו×Ŗ ×Ŗהילים חולה הגשמה מ×Øיבה ×Øפואה משמים אובדן מו×Ŗ מזמו×Øים שנאה שליחה לחב×Ø ×—×Ŗונה ישועה דוד כאב שלום כאב ×Øאש אהבה בנים שונאים קמחה דוד המלך מי×Ŗה משונה לימוד ×Ŗהלים ניצחון חן אמונה מציא×Ŗ זיווג עשי×Ø ×ž×¢×œ×Ŗ א×Øיה אדם ×Øבים טיול ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים שי×Ø ×ž×•×•×Ŗ כפי×Øה לייש נשמו×Ŗ מום עין


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net