6870
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

העוהק ב×Ŗו×Øה

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
אמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים, הגולו×Ŗ וישועו×Ŗ מ×Ŗהלים
בשנים קדמוניו×Ŗ, היה ×Øב גדול בעי×Ø ××¤×˜×, איש צדיק ×Ŗמים בדו×Øו×Ŗיו, א×Ŗ האלוקים ה×Ŗהלך. ויהי ה×Øב ההוא מאוהב על הב×Øיו×Ŗ, ענו×Ŗו קדמה לכבוד ×Ŗו×Ø×Ŗו, הקדים שלום לכל אדם, ואפילו לנכ×Øי בשוק, ומב×Øכו בה×Ø ×¤× ×™× יפו×Ŗ. אוהב ×Ŗו×Øה ולומדיה, ומק×Øב א×Ŗ ה×Øיקנים שביש×Øאל לאביהם שבשמים, ×”×Ø ×¢×™× ×™×• מ×Øאו×Ŗ ×Ø×¢ בחוטאים ומש×Ŗדל לה×Øחיקם מן החטאים. כל ימיו ה×Ŗ×Øחק מן הכיעו×Ø ×•×”×“×•×ž×” לו, ×Øדף אח×Øי מעשים טובים, ואם לא עלה בידו לעשו×Ŗ, הביא אח×Øים לידי מעשה. שע×Ŗו הי×Ŗה בידו ומשל בה ממשל ×Øב, ואף ×Øגע קל מימי חייו לא עב×Ø ×¢×œ×™×• לבטלה, ופיו לא פהק מגי×Øהא אלא בשעה שעהק במצוה אח×Ø×Ŗ. ומפני שה×Ŗו×Øה הי×Ŗה חביבה עליו, וידע שכל העולם לא נב×Øא אלא בשביל יש×Øאל שיעהקו ב×Ŗו×Øה, ד×Øש ×Ŗמיד בשבח ה×Ŗו×Øה ובשבח העוהקים בה.
ויהי היום, ויד×Øוש ה×Øב ד×Øשה בבי×Ŗ ×”×›× ×”×Ŗ, וידב×Ø ×‘×©×‘×— ה×Ŗו×Øה ובשבח בני אדם מיש×Øאל, העושים לילו×Ŗ כימים ומקיימים א×Ŗ הפהוק והגי×Ŗ בו יומם ולילה פשוטו שמשמעו, ומשליכים על ה' יהבם, והוא יכלכלם. ויטף לעם מוה×Ø ×¢×œ עזבם א×Ŗ לימוד ה×Ŗו×Øה, שהיא עׄ חיים למחזיקים בה, וי×Ŗבל א×Ŗ דב×Øיו בפהוקים ובמאמ×Øי חכמינו זכ×Øונם לב×Øכה. ויק×Øא מ×Ŗוך ה×Ŗעו×Ø×Øו×Ŗ וה×Ŗלהבו×Ŗ לאמ×Ø: "מובטחני שה' אש×Ø × ×Ŗן ×Ŗו×Øה ליש×Øאל, י×Ŗן לכל אלה העוהקים ב×Ŗו×Øה לשמה לחם לאכול ובגד ללבוש". ויהי שם איש אחד, יהודי פשוט ו×Ŗמים, שעהק כל ימיו בטיט ובחמ×Ø, שהיה חופ×Ø ×‘××“×ž×” מחוׄ לעי×Ø ×•×ž×‘×™× א×Ŗ הטיט העי×Øה ומוכ×Øו לב×Øיו×Ŗ. ובעבודה הזא×Ŗ, המפ×Øכ×Ŗ א×Ŗ הגוף וא×Ŗ הנפש, פ×Ø× ×” א×Ŗ בני בי×Ŗו המ×Øובים בדוחק. וישמע האיש א×Ŗ דב×Øי ה×Øב, ויאמן בהם, וילך אל בי×Ŗו ויאמ×Ø ×œ×§×™×ž× כפשוטם, ולהקדיש א×Ŗ זמנו ל×Ŗו×Øה ול×Ŗעודה. ומפני שהיה עם הא×Øׄ, ולא ידע להגו×Ŗ ב×Ŗו×Øה, אמ×Ø ×‘×œ×‘×•: "נפשי חשקה ב×Ŗו×Øה, אך מכיון שאין אני ×Øגיל בה, והעבודה הזא×Ŗ ×Ŗכבד עלי, אהגה ב×Ŗהלים יומם ולילה". ויען אש×Ø ×—×©×© פן לא י×Ŗנו בני בי×Ŗו, להוציא א×Ŗ מחשב×Ŗו הטובה לפועל, עלה על ה×Ŗנו×Ø ×”×’×“×•×œ, ישב שם במה×Ŗ×Øים ואמ×Ø "×Ŗהלים" בלחש ביום ובלילה, ולא יצא למלאכ×Ŗו. כאש×Ø × ×•×“×¢ הדב×Ø ×œ××©×Ŗו, ו×Ŗגש אליו ו×Ŗאמ×Ø ×œ×• ל×Øד×Ŗ מן ה×Ŗנו×Ø ×•×œ×œ×›×Ŗ לעבוד×Ŗו. אך הוא לא ענה לה מענה, ופיו לא פהק מלומ×Ø ×©×™×Øי דוד המלך עליו השלום. ב×Øאו×Ŗה, כי שומע אין לה, יצאה מא×Ŗ פניו בבכיה גדולה.
למח×Ø×Ŗ חז×Øה ובאה אליו בבכיה וב×Ŗחנונים, שי×Øחם עליה ועל יוצאי חלציה, ויצא למלאכ×Ŗו, כי חייהם ×Ŗלויים בה, אך דמעו×Ŗיה ו×Ŗחנוניה היו ללא הועיל; הוא לא פנה אליה ולא שם לב לדב×Øיה. ו×Ŗדאג האישה מאוד לבעלה ב×Øאו×Ŗה א×Ŗ ה×Ŗנהגו×Ŗו, א×Ŗ עקשנו×Ŗו וקשי ×¢×Øפו, ו×Ŗח×Øד ח×Øדה גדולה ו×Ŗאמ×Ø: "אהה ה' אלהים! מה פשעי ומה חטא×Ŗי, כי הבא×Ŗ עלינו א×Ŗ ה×Øעה הגדולה הזא×Ŗ? אין זא×Ŗ כי אם ×Øוח ×Øעה × ×›× ×”×” בבעלי, והוא יצא מדע×Ŗו ×—×” ושלום". ו×Ŗצא מא×Ŗ בעלה בלב מלא צע×Ø ×•×™×’×•×Ÿ, אך שלטה ב×Øוחה להה×Ŗי×Ø ××Ŗ הדב×Ø ×ž×¢×™× ×™ ז×Øים, ולא ×Ŗהפ×Ø ×œ××“× מכל אש×Ø ×§×Øה בבי×Ŗה.
מדי פעם בפעם הי×Ŗה באה אליו לדב×Ø ×¢×œ ליבו, ולהוציא מפיו מדוע אין הוא יוצא למלאכ×Ŗו, אולם הוא ישב על מקומו ולחש א×Ŗ פהוקיו, והיה דומה לו, שאין הוא ×Øואה או×Ŗה בכלל. ככה נמשכו הדב×Øים ימים ושבועו×Ŗ, והאישה הבלה הבל ×Øב; עול הבי×Ŗ הוטל עליה, ואין בידה לעשו×Ŗ מאומה. מעולם לא דאגה לפ×Ø× ×”×Ŗ בי×Ŗה, בעלה היה ב×Øיא ושלם ×Ŗדי×Ø, יום יום היה משכים ל×Ŗפילה, ויצא לעבודה אח×Øי פ×Ŗ שח×Øי×Ŗ. עהק במלאכ×Ŗו כל היום, ובע×Øב היה חוז×Ø ×œ×‘×™×Ŗו ומוה×Ø ×œ×™×“×” א×Ŗ שכ×Ø ×”×™×•×, וכך היה מפ×Ø× ×” א×Ŗ בני בי×Ŗו מיגיע כפיו. אולם מה ×Ŗעשה כע×Ŗ? הפ×Øוטה כל×Ŗה מן ×”×›×™×”, ילדיה נאנחים ומבקשים לחם, ואין פ×Øוטה להשיב נפשם. וכאש×Ø ×‘××• מים עד נפש אמ×Øה בלבה: "אלך ואבקש איש, שהוא ימלא א×Ŗ מקום בעלי ויעהוק במלאכ×Ŗו, עד אש×Ø ×™×Øחם השם, וישלח לו ×Øפואה שלימה, ודע×Ŗו ×Ŗשוב אליו כב×Øאשונה". ו×Ŗעש כן.
ו×Ŗצא החוצה, ו×Ŗמצא איש אחד ו×Ŗאמ×Ø ××œ×™×•: "אם יש בדע×Ŗך לה×Øויח די מחי×Ŗך ליום, הנה ההוה והעגלה לפניך, קחם ולך אל עמק השדים, בא×Øו×Ŗ בא×Øו×Ŗ חמ×Ø. ×Ŗחפו×Ø ×©× במעד×Ø, ו×Ŗמלא א×Ŗ העגלה טיט וחמ×Ø, ×Ŗשוב העי×Øה ו×Ŗמכו×Ø ××Ŗ הכל בשוק, וא×Ŗ השכ×Ø × ×—×œ×§ שוה בשוה". ויאו×Ŗ האיש לעשו×Ŗ כדב×Øי, ויאהו×Ø ××Ŗ העגלה, ויצא מחוׄ לעי×Ø ××œ מקום החמ×Ø. ויהי בהיו×Ŗו בשדה, ואין איש אי×Ŗו, ויחפו×Ø ×‘××“×ž×”, ויגע המעד×Ø ×‘×›×œ×™ ח×Ø×” וינפצהו. ויח×Øד האיש לקול הנפׄ, וישא א×Ŗ עיניו וי×Øא והנה כד גדול של ח×Ø×” לפניו, ואדומים אדומים מפוז×Øים על הק×Øקע, ויק×Øא ויאמ×Ø: "אכן יש אוצ×Ø ×‘×ž×§×•× הזה". ויכ×Ø×¢ על ב×Øכיו, ויאהוף א×Ŗ המטבעו×Ŗ אח×Ŗ לאח×Ŗ, וישמין ב×Ŗוך העגלה, וימלא או×Ŗה עד אפה מקום. ויקח א×Ŗ המחצל×Ŗ אש×Ø ××™×Ŗו, ויכה בה א×Ŗ המטמון, לבל י×Øאה לעיני העוב×Øים והשבים ב×Øחובו×Ŗ העי×Ø. ויאהו×Ø ××Ŗ ההוה, ש×Øעה בשדה בע×Ŗ עהקו במלאכ×Ŗ החפי×Øה, ויאמ×Ø ×œ×‘×•× אל בי×Ŗו, להה×Ŗי×Ø ×©× א×Ŗ המציאה, ולהעלימה מעיני בעל×Ŗ העגלה שולח×Ŗו. אך מה' מצעדי גב×Ø ×›×•× × ×•, וט×Øם יכין האיש מעשיו, לההיע א×Ŗ העגלה ממקומה, נשמע קול ×Ŗ×Øועה מ×Øחוק, וההוה נבהל ונשא א×Ŗ ×Øגליו וב×Øח, וא×Ŗו עמו העגלה.
לע×Ŗ הצה×Øים עמדה האישה בבי×Ŗה, ודאגה לשלום בעלה ולפ×Ø× ×”×Ŗ ילדיה, והנה הגיע לאזניה קול שעט×Ŗ הוה ו×Øעש אופני עגלה בבואם אל החצ×Ø. ו×Ŗצא החוצה ו×Ŗ×Øא א×Ŗ העגלה, והנה היא מחוהה במחצל×Ŗ קנים כד×Øכה, ובעל העגלה איננו. כ×Øאו×Ŗ האישה א×Ŗ העגלה בלעדי האיש, ויפול עליה פחד גדול, ו×Ŗצעק ו×Ŗאמ×Ø: "אוי לי ואוי לנפשי! מי יודע איזה אהון ק×Øה לבעל העגלה בבוא ההוה הבי×Ŗה בלעדיו? אמ×Ø×Ŗי להטיב לי ולבי×Ŗי, והנה הבא×Ŗי עלי ×Øעה ×Ŗח×Ŗ טובה". ו×Ŗיגש אל העגלה ל×Øאו×Ŗ מה בק×Øבה, ו×Ŗגל א×Ŗ המחצל×Ŗ ו×Ŗ×Øא והנה העגלה מלאה מלאה אדומים זהב; ו×Ŗ×Ŗחלחל האישה מאוד , ו×Ŗעמוד כאבן דומם. ויהי בעומדה על יד העגלה, ולבה מלא ח×Øדה ועש×Ŗונו×Ŗיה נבוכו, ויבוא האיש במ×Øוצה נבוך ומבוהל, כולו שטוף זיעה, כמעט אין בו ×Øוח חיים. ויעמוד ×Øגע וישאף ×Øוח, ויהפ×Ø ×œ×” א×Ŗ כל הקו×Øו×Ŗ או×Ŗו מן ה×Øגע אש×Ø ×™×¦× מבי×Ŗה עד שובו אליה.
ויחלקו א×Ŗ המטמון ביניהם חלק כחלק, וי×Ŗנו ×Ŗודה לאלוקים על ×”× ×” הגדול אש×Ø ×¢×©×” להם; הקים מעפ×Ø ×“×œ×™×, ומאשפ×Ŗו×Ŗ ה×Øים אביונים, והושיבם עם נדיבי עם. וי×Ŗ×Øועעו שני השו×Ŗפים יחדיו, ויקחו להם מלמד אחד, ×Ŗלמיד חכם גדול ומפו×Øהם, וילמדם ×Ŗו×Øה יום יום, וב×Øוב הימים היו ×Ŗלמידי חכמים מובהקים. ויהיו שניהם עשי×Øים מופלגים כל ימי חייהם, ואנשים נכבדים בקהל עד×Ŗם, ויגדלו א×Ŗ בניהם ל×Ŗו×Øה ולחופה ולמעשים טובים.
כן נזכה כולנו באו×Ø ×”', ולהנו×Ŗ מידו המלאה והפ×Ŗוחה הקדושה וה×Øחבה, שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד, אמן כן יהי ×Øצון!
             łģē ģēįų
אוהב לטייל ? בא לעשו×Ŗ מזה ×›×”×£ ! לחׄ כע×Ŗ.
5058
śāéåś
פחד אדם שי×Øים דוד המלך עק×Øה ישועה עק×Ø ×©×œ×•× ×Ŗפילו×Ŗ ד×Øך מ×Øיבה איב×Øים מלחמה מינו×Ŗ שנאה יהב כפי×Øה דוד הגולה ×Øיב שבועו×Ŗ אנשים משונה לשב×Ŗ בבי×Ŗ שליחה ×Ŗ×Øומ×Ŗ איב×Øים זוג ×Ŗעוקה שלום בי×Ŗ דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני בן גשמי×Ŗ יהבו ×Ŗהילים הכשה player זיווג אובדן המלך יהודי ×Ŗמים טובה עז×Øה ×Ŗהלים מוו×Ŗ


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net