6870
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

מעל×Ŗ אמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
אמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים, הגולו×Ŗ וישועו×Ŗ מ×Ŗהלים
כנודע דוד המלך היה נשמ×Ŗ כלל יש×Øאל, כמו שכ×Ŗוב: ''×Ŗהל×Ŗ ה' ידב×Ø ×¤×™ ויב×Øך כל בש×Ø ×©× קדשו...''. דוד המלך היה עושה הפ×Ø ×Ŗהילים עבו×Ø ×›×œ הוגי בני אדם, וכולם יכולים למצוא א×Ŗ עצמם בהפ×Ø ×Ŗהילים עד ביא×Ŗ הגואל במה×Øה בימנו. אמן. וזה שכ×Ŗוב: ויב×Øך כל בש×Ø ×©× קדשו לעולם ועד, בכל מצב שיהיה. (ישמח יש×Øאל).

ה×Øגיל בהפ×Ø ×Ŗהילים דוחה כל מיני פו×Øעניו×Ŗ וכמה פגעים מעליו ומעל כל בני בי×Ŗו ומשפח×Ŗו ומעל בני דו×Øו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע ב×Øכו×Ŗ והצלחו×Ŗ. (עמק המלך).

על כמה דב×Øים שצ×Øיכים לאדם, כמו פ×Ø× ×”×” וכדומה או שא×Ø ×”×Øפ×Ŗקאו×Ŗ יאמ×Ø ×›×œ ה×Ŗהילים מהה×Ŗחלה להוף בלי שום הפהק. (מד×Øש פינחה).

הלומד הפ×Ø ×Ŗהילים בכוונה הוא פדיון לכל מיני פו×Øעניו×Ŗ ופגעים ×Øבים. ק''ן (150) מזמו×Øים כמהפ×Ø ×¤×“×™×•×Ÿ. (מגן ושמש בשם עמק המלך).

היפ×Ø ×”×’××•×Ÿ הקדוש מנעהכיז זי''×¢ שאיש אחד היה עוהק אח×Ø ×”×Øחיים והיה אומ×Ø ×Ŗהילים כל ימיו, וכשנפט×Ø, ×Øאה צדיק אחד שדוד המלך עליו השלום יצא עם כינו×Øו לק×Øא×Ŗו והיה מנגן ושמח שמחה גדולה. (זכ×Øון טוב).

- ×Ŗ×Øום לא×Ŗ×Ø ×•×”×™×” שו×Ŗ×£ לזכויו×Ŗ אמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים 24 שעו×Ŗ ביממה -
             łģē ģēįų
אוהב לטייל ? בא לעשו×Ŗ מזה ×›×”×£ ! לחׄ כע×Ŗ.
5058
śāéåś
דוד המלך ב×Ŗ זוג פחד × ×¢×Ø ×—×•×œ×” שייט שנאה ×Ŗהלים דוד ישועה הכש×Ŗ נחש הגולו×Ŗ קשיי לידה מלך בני זוג לאמ×Ø ×™×“×™×“×™× אם שכולה שליח×Ŗ מ×Øיבה ידיד כבוד דין טוב נישואים נחש ×Øוכבים חי ישועו×Ŗ מעלה המלך מחלה שונא קשיים מחצי×Ŗ השקל אימייל יהודי הכשה שב×Ŗ הגולה ×Ŗפילה פ×Ø× ×”×” משונה מעל×Ŗ ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים מו×Ŗ נישואין אמונ×Ŗ


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net