8358
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לכל ×Ļ×ĸר - פרק כב

כב
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ ×ĸַל-אַיÖŧÖļלÖļ×Ē הַשÖŧַׁחַר מִזְמוֹר לְדָוִד:
(ב) אÖĩלִי אÖĩלִי לָמָה ×ĸֲזַבְ×ĒÖŧָנִי רָחוֹק מִישׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēִי דÖŧִבְרÖĩי שַׁאֲגָ×Ēִי:
(ג) אֱלֹהַי אÖļקְרָא יוֹמָם וְלֹא ×ĒÖˇ×ĸֲנÖļה וְלַיְלָה וְלֹא-דוÖŧמִיÖŧָה לִי:
(ד) וְאַ×ĒÖŧָה קָדוֹשׁ יוֹשׁÖĩב ×ĒÖŧְהִלÖŧוֹ×Ē יִשְׂרָאÖĩל:
(ה) בÖŧְךָ בÖŧָטְחוÖŧ אֲב×ĒÖĩינוÖŧ בÖŧָטְחוÖŧ וַ×ĒÖŧְפַלÖŧְטÖĩמוֹ:
(ו) אÖĩלÖļיךָ זָ×ĸֲקוÖŧ וְנִמְלָטוÖŧ בÖŧְךָ בָטְחוÖŧ וְלֹא-בוֹשׁוÖŧ:
(ז) וְאָנכִי ×Ēוֹלַ×ĸÖˇ×Ē וְלֹא-אִישׁ חÖļרְפÖŧÖˇ×Ē אָדָם וÖŧבְזוÖŧי ×ĸָם:
(ח) כÖŧָל-ראַי יַלְ×ĸִגוÖŧ לִי יַפְטִירוÖŧ בְשָׂפָה יָנִי×ĸוÖŧ רא׊ׁ:
(ט) גÖŧל אÖļל-יְהוָה יְפַלÖŧְטÖĩהוÖŧ יַ×ĻÖŧִילÖĩהוÖŧ כÖŧִי חָפÖĩ×Ĩ בÖŧוֹ:
(י) כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה גחִי מִבÖŧָטÖļן מַבְטִיחִי ×ĸַל-שְׁדÖĩי אִמÖŧִי:
(יא) ×ĸָלÖļיךָ הָשְׁלַכְ×ĒÖŧִי מÖĩרָחÖļם מִבÖŧÖļטÖļן אִמÖŧִי אÖĩלִי אָ×ĒÖŧָה:
(יב) אַל-×ĒÖŧִרְחַק מִמÖŧÖļ× Öŧִי כÖŧִי-×Ļָרָה קְרוֹבָה כÖŧִי אÖĩין ×ĸוֹזÖĩר:
(יג) סְבָבוÖŧנִי פÖŧָרִים רַבÖŧִים אַבÖŧִירÖĩי בָשָׁן כÖŧÖ´×ĒÖŧְרוÖŧנִי:
(יד) פÖŧÖ¸×ĻוÖŧ ×ĸָלַי פÖŧִיהÖļם אַרְיÖĩה טרÖĩ×Ŗ וְשׁאÖĩג:
(טו) כÖŧַמÖŧַיִם נִ׊ְׁפÖŧַכְ×ĒÖŧִי וְהִ×ĒְפÖŧָרְדוÖŧ כÖŧָל-×ĸÖˇ×Ļְמוֹ×Ēָי הָיָה לִבÖŧִי כÖŧַדÖŧוֹנָג נָמÖĩץ בÖŧÖ°×Ēוֹךְ מÖĩ×ĸָי:
(טז) יָבÖĩ׊ׁ כÖŧַחÖļרÖļשׂ כÖŧחִי וÖŧלְשׁוֹנִי מÖģדְבÖŧָק מַלְקוֹחָי וְלַ×ĸֲפ֡ר-מָוÖļ×Ē ×ĒÖŧִ׊ְׁפÖŧÖ°×ĒÖĩנִי:
(יז) כÖŧִי-סְבָבוÖŧנִי כÖŧְלָבִים ×ĸֲדַ×Ē מְרÖĩ×ĸִים הִקÖŧִיפוÖŧנִי כÖŧָאֲרִי יָדַי וְרַגְלָי:
(יח) אֲץ֡פÖŧÖĩר כÖŧָל-×ĸÖˇ×Ļְמוֹ×Ēָי הÖĩמÖŧָה יַבÖŧִיטוÖŧ יִרְאוÖŧ-בִי:
(יט) יְחַלÖŧְקוÖŧ בְגָדַי לָהÖļם וְ×ĸַל-לְבוÖŧשִׁי יַפÖŧִילוÖŧ גוֹרָל:
(כ) וְאַ×ĒÖŧָה יְהוָה אַל-×ĒÖŧִרְחָק אֱיָלוÖŧ×Ēִי לְ×ĸÖļזְרָ×Ēִי חוÖŧשָׁה:
(כא) הַ×ĻÖŧִילָה מÖĩחÖļרÖļב נַפְשִׁי מִיÖŧַד-כÖŧÖļלÖļב יְחִידָ×Ēִי:
(כב) הוֹשִׁי×ĸÖĩנִי מִפÖŧִי אַרְיÖĩה וÖŧמִקÖŧ֡רְנÖĩי רÖĩמִים ×ĸֲנִי×Ēָנִי:
(כג) אֲץ֡פÖŧְרָה שִׁמְךָ לְאÖļחָי בÖŧÖ°×Ēוֹךְ קָהָל אֲהַלְלÖļךÖŧÖ¸:
(כד) יִרְאÖĩי יְהוָה הַלְלוÖŧהוÖŧ כÖŧָל-זÖļר֡×ĸ יַ×ĸֲקב כÖŧַבÖŧְדוÖŧהוÖŧ וְגוÖŧרוÖŧ מִמÖŧÖļנוÖŧ כÖŧָל-זÖļר֡×ĸ יִשְׂרָאÖĩל:
(כה) כÖŧִי לֹא-בָזָה וְלֹא ׊ִׁקÖŧÖˇ×Ĩ ×ĸֱנוÖŧ×Ē ×ĸָנִי וְלֹא-הִסְ×ĒÖŧִיר פÖŧָנָיו מִמÖŧÖļ× ÖŧוÖŧ וÖŧבְשַׁוÖŧÖ°×ĸוֹ אÖĩלָיו ׊ָׁמÖĩ×ĸÖˇ:
(כו) מÖĩאִ×ĒÖŧְךָ ×ĒְהִלÖŧÖ¸×Ēִי בÖŧְקָהָל רָב נְדָרַי אֲשַׁלÖŧÖĩם × ÖļגÖļד יְרÖĩאָיו:
(כז) יאכְלוÖŧ ×ĸֲנָוִים וְיִשְׂבÖŧÖ¸×ĸוÖŧ יְהַלְלוÖŧ יְהוָה דÖŧרְשָׁיו יְחִי לְבַבְכÖļם לָ×ĸַד:
(כח) יִזְכÖŧְרוÖŧ וְיָשׁÖģבוÖŧ אÖļל-יְהוָה כÖŧָל-א֡פְץÖĩי-אָרÖļ×Ĩ וְיִשְׁ×ĒÖŧַחֲווÖŧ לְפָנÖļיךָ כÖŧָל-מִ׊ְׁפÖŧְחוֹ×Ē גÖŧוֹיִם:
(כט) כÖŧִי לַיהוָה הַמÖŧְלוÖŧכָה וÖŧמוֹשׁÖĩל בÖŧַגÖŧוֹיִם:
(ל) אָכְלוÖŧ וַיÖŧִ׊ְׁ×ĒÖŧַחֲווÖŧ כÖŧָל-דÖŧִ׊ְׁנÖĩי-אÖļרÖļ×Ĩ לְפָנָיו יִכְרְ×ĸוÖŧ כÖŧָל-יוֹרְדÖĩי ×ĸָפָר וְנַפְשׁוֹ לֹא חִיÖŧָה:
(לא) זÖļר֡×ĸ יַ×ĸַבְדÖļ× ÖŧוÖŧ יְסÖģפÖŧ֡ר לַאדנָי לַדÖŧוֹר:
(לב) יָבאוÖŧ וְיַגÖŧִידוÖŧ ×Ļִדְקָ×Ēוֹ לְ×ĸַם נוֹלָד כÖŧִי ×ĸָשָׂה:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
כאב רא׊ ×ĸבוד×Ē מינו×Ē ידיד ×Ēהלים סגולו×Ē מחלה מס×ĸ בר סגולה דין זוגיו×Ē זיווג דוד ישו×ĸה ×Ēהילים מחולק לימוד ×Ēהילים דוא"ל ×Ēהילים קמח לפסח יהודי ×Ēמים ×ĸבוד×Ē אלילים הפלה ריב שליחה לחבר שכול מ×ĸל×Ē בנים מזמורים בקשה ×ĸזרה נגן הברחה לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך משמיים ×ĸקרה ×Ēרומה גשמי×Ē הנגן טוב שנאה ישו×ĸו×Ē


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net