6869
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

להנצל מפחד - פ×Øק עג

עג
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) מ֓זְמוֹ×Ø ×œÖ°×Öø×”Öø×£ אַךְ טוֹב לְי֓שְׂ×ØÖøאֵל אֱלֹה֓ים לְבÖø×Øֵי לֵבÖøב:
(ב) וַאֲנ֓י כּ֓מְעַט × ÖøטÖøיוּ ×ØַגְלÖøי כְּאַי֓ן שֻׁפְּכוּ אֲשֻׁ×ØÖøי:
(ג) ×›Ö¼Ö“×™-ק֓נֵּא×ŖÖ“×™ בַהוֹלְל֓ים שְׁלוֹם ×ØְשׁÖøע֓ים אֶ×Øְאֶה:
(ד) ×›Ö¼Ö“×™ אֵין חַ×Øְצֻבּוֹ×Ŗ לְמוֹ×ŖÖøם וּבÖø×Ø֓יא אוּלÖøם:
(ה) בַּעֲמַל אֱנוֹשׁ אֵינֵמוֹ וְע֓ם-אÖøדÖøם לֹא יְנֻגּÖøעוּ:
(ו) לÖøכֵן ×¢Ö²× Öøקַ×Ŗְמוֹ גַאֲוÖøה יַעֲטÖø×£-שׁ֓י×Ŗ חÖøמÖø×” לÖøמוֹ:
(ז) יÖøצÖøא מֵחֵלֶב עֵינֵמוֹ ×¢Öøבְ×Øוּ מַשְׂכּ֓יּוֹ×Ŗ לֵבÖøב:
(ח) יÖøמ֓יקוּ ו֓ידַבְּ×Øוּ בְ×ØÖø×¢ עשֶׁק מ֓מּÖø×Øוֹם יְדַבֵּ×Øוּ:
(ט) שַׁ×Ŗּוּ בַשּׁÖøמַי֓ם פּ֓יהֶם וּלְשׁוֹנÖøם ×Ŗּ֓הֲלַךְ בּÖøאÖø×Øֶׄ:
(י) לÖøכֵן יÖøשׁוּב עַמּוֹ הֲלֹם וּמֵי מÖøלֵא י֓מּÖøצוּ לÖøמוֹ:
(יא) וְאÖøמְ×Øוּ אֵיכÖøה יÖøדַע-אֵל וְיֵשׁ דֵּעÖøה בְעֶלְיוֹן:
(יב) ×”Ö“× Ö¼Öµ×”-אֵלֶּה ×ØְשׁÖøע֓ים וְשַׁלְוֵי עוֹלÖøם ה֓שְׂגּוּ-חÖøי֓ל:
(יג) אַךְ-×Ø֓יק ×–Ö“×›Ö¼Ö“×™×ŖÖ“×™ לְבÖøב֓י וÖøאֶ×Øְחַׄ בְּנ֓קּÖøיוֹן כַּפּÖøי:
(יד) וÖøאֱה֓י × Öøגוּעַ כּÖøל-הַיּוֹם וְ×Ŗוֹכַחְ×ŖÖ¼Ö“×™ לַבְּקÖø×Ø֓ים:
(טו) א֓ם-אÖøמַ×ØÖ°×ŖÖ¼Ö“×™ אֲהַפְּ×ØÖøה כְמוֹ ×”Ö“× Ö¼Öµ×” דוֹ×Ø ×‘Ö¼ÖøנֶיךÖø בÖøגÖøדְ×ŖÖ¼Ö“×™:
(טז) וַאֲחַשְּׁבÖøה לÖøדַעַ×Ŗ זא×Ŗ ×¢ÖøמÖøל הוּא בְעֵינÖøי:
(יז) עַד-אÖøבוֹא אֶל-מ֓קְדְּשֵׁי-אֵל אÖøב֓ינÖøה לְאַחֲ×ØÖ“×™×ŖÖøם:
(יח) אַךְ בַּחֲלÖøקוֹ×Ŗ ×ŖÖ¼Öøשׁ֓י×Ŗ לÖøמוֹ ה֓פַּלְ×ŖÖ¼Öøם לְמַשּׁוּאוֹ×Ŗ:
(יט) אֵיךְ הÖøיוּ לְשַׁמּÖøה כְ×ØÖøגַע ×”Öøפוּ ×Ŗַמּוּ מ֓ן-בַּלּÖøהוֹ×Ŗ:
(כ) כַּחֲלוֹם מֵהÖøק֓יׄ אֲדנÖøי בּÖø×¢Ö“×™×Ø ×¦Ö·×œÖ°×žÖøם ×Ŗּ֓בְזֶה:
(כא) ×›Ö¼Ö“×™-×™Ö“×Ŗְחַמֵּׄ לְבÖøב֓י וְכ֓לְיוֹ×Ŗַי אֶשְׁ×ŖּוֹנÖøן:
(כב) וַאֲנ֓י-בַעַ×Ø ×•Ö°×œÖ¹× אֵדÖø×¢ בְּהֵמוֹ×Ŗ הÖø×™Ö“×™×ŖÖ“×™ ע֓מּÖøךְ:
(כג) וַאֲנ֓י ×ŖÖøמ֓יד ע֓מּÖøךְ אÖøחַזְ×ŖÖ¼Öø בְּיַד יְמ֓ינ֓י:
(כד) בַּעֲצÖø×ŖְךÖø ×ŖÖ·× Ö°×—Öµ× Ö“×™ וְאַחַ×Ø ×›Ö¼Öøבוֹד ×Ŗּ֓קּÖø×—Öµ× Ö“×™:
(כה) מ֓י-ל֓י בַשּׁÖøמÖøי֓ם וְע֓מְּךÖø לֹא-חÖøפַצְ×ŖÖ¼Ö“×™ בÖøאÖø×Øֶׄ:
(כו) כּÖøלÖøה שְׁאֵ×ØÖ“×™ וּלְבÖøב֓י צוּ×Ø-לְבÖøב֓י וְחֶלְק֓י אֱלֹה֓ים לְעוֹלÖøם:
(כז) ×›Ö¼Ö“×™-×”Ö“× Ö¼Öµ×” ×ØְחֵקֶיךÖø יאבֵדוּ ה֓צְמַ×ŖÖ¼Öøה כּÖøל-זוֹנֶה מ֓מֶּךּÖø:
(כח) וַאֲנ֓י ק֓×Øְבַ×Ŗ אֱלֹה֓ים ל֓י טוֹב שַׁ×ŖÖ¼Ö“×™ בַּאדנÖøי יֱהוֹ֓ה מַחְהּ֓י לְהַפֵּ×Ø ×›Ö¼Öøל-מַלְאֲכוֹ×ŖֶיךÖø:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
בניין נישואים ×Øוכבים שנאה הטבה דוד המלך ישועה כאב ×Ŗ×Øומו×Ŗ שלום ישועו×Ŗ שונא ×Ŗהילים ×Ŗ×Øומ×Ŗ ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים הגולה בי×Ŗ מוו×Ŗ מחצי×Ŗ השקל יהודי ×Ŗמים מכ×Ø ×”×Øבים להצל×Ŗ הבחו×Øים בשבי ×”×”×™× ×™ יואל זאב בן מי×Øל ×Øיהא חוה יעקב יוהף בן ×Øייזל יוהף בן איטא ×Øבקה פדיון שבוים ב×Ŗפילה אל ×Ŗעמוד על דם ×Øעך הגולה גדולי הדו×Ø ×—×™×™×œ×™ צהל מבצע עופ×Ø×Ŗ יצוקה שלום בו×Øא עולם משמים ×Øפואה זהי×Øו×Ŗ יוחאי פחד בקשה ב×Ŗ אימייל ×Ŗלמוד ×Ŗו×Øה מיז'בוז חי חולשה יהבו שכול ×Ŗהילים דוא"ל שליחה גדוד מזמו×Øים


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net