6870
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

להנצל מ×Øוח ×Ø×¢ - פ×Øק מ

מ פו
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּחַ לְדÖøו֓ד מ֓זְמוֹ×Ø:
(ב) קַוּה ק֓וּ֓י×ŖÖ“×™ יְהוÖøה וַיֵּט אֵלַי וַיּ֓שְׁמַע שַׁוְעÖø×ŖÖ“×™:
(ג) וַיַּעֲלֵנ֓י מ֓בּוֹ×Ø ×©×Öøאוֹן מ֓טּ֓יט הַיּÖøוֵן וַיּÖøקֶם עַל-הֶלַע ×ØַגְלÖøי כּוֹנֵן אֲשֻׁ×ØÖøי:
(ד) וַיּ֓×Ŗֵּן בְּפ֓י שׁ֓י×Ø ×—ÖøדÖøשׁ ×Ŗְּה֓לּÖøה לֵאלֹהֵינוּ ×™Ö“×Øְאוּ ×Øַבּ֓ים וְי֓י×ØÖøאוּ וְי֓בְטְחוּ בַּיהוÖøה:
(ה) אַשְׁ×Øֵי הַגֶּבֶ×Ø ×Ö²×©×Ö¶×Ø-שׂÖøם יְהוֹÖøה מ֓בְטַחוֹ וְלֹא-פÖø× Öøה אֶל-×ØְהÖøב֓ים וְשׂÖøטֵי כÖøזÖøב:
(ו) ×Øַבּוֹ×Ŗ ×¢Öøשׂ֓י×ŖÖø אַ×ŖÖ¼Öøה יְהוÖøה אֱלֹהַי נ֓פְלְא×ŖֶיךÖø וּמַחְשְׁב×ŖֶיךÖø אֵלֵינוּ אֵין ×¢Ö²×Øךְ אֵלֶיךÖø אַגּ֓ידÖøה וַאֲדַבֵּ×ØÖøה ×¢Öøצְמוּ מ֓הַּפֵּ×Ø:
(ז) זֶבַח וּמ֓נְחÖøה לֹא-חÖøפַצְ×ŖÖ¼Öø אÖøזְנַי֓ם כּÖø×ØÖ“×™×ŖÖø לּ֓י עוֹלÖøה וַחֲטÖøאÖøה לֹא שׁÖøאÖøלְ×ŖÖ¼Öø:
(ח) אÖøז אÖøמַ×ØÖ°×ŖÖ¼Ö“×™ ×”Ö“× Ö¼Öµ×”-בÖøא×ŖÖ“×™ בּ֓מְג֓לַּ×Ŗ-הֵפֶ×Ø ×›Ö¼Öø×Ŗוּב ×¢ÖøלÖøי:
(ט) לַעֲשׂוֹ×Ŗ ×ØְצוֹנְךÖø אֱלֹהַי חÖøפÖøצְ×ŖÖ¼Ö“×™ וְ×Ŗוֹ×ØÖø×ŖְךÖø בְּ×Ŗוֹךְ מֵעÖøי:
(י) בּ֓שַּׂ×ØÖ°×ŖÖ¼Ö“×™ צֶדֶק בְּקÖøהÖøל ×ØÖøב ×”Ö“× Ö¼Öµ×” שְׂפÖø×Ŗַי לֹא אֶכְלÖøא יְהוÖøה אַ×ŖÖ¼Öøה יÖøדÖø×¢Ö°×ŖÖ¼Öø:
(יא) צ֓דְקÖø×ŖְךÖø לֹא-×›Ö“×”Ö¼Ö“×™×ŖÖ“×™ בְּ×Ŗוֹךְ ל֓בּ֓י אֱמוּנÖø×ŖְךÖø וּ×ŖְשׁוּעÖø×ŖְךÖø אÖøמÖø×ØÖ°×ŖÖ¼Ö“×™ לֹא-כ֓חַדְ×ŖÖ¼Ö“×™ חַהְדְּךÖø וַאֲמ֓×ŖְּךÖø לְקÖøהÖøל ×ØÖøב:
(יב) אַ×ŖÖ¼Öøה יְהוÖøה לֹא-×Ŗ֓כְלÖøא ×ØַחֲמֶיךÖø מ֓מֶּנּ֓י חַהְדְּךÖø וַאֲמ֓×ŖְּךÖø ×ŖÖ¼Öøמ֓יד י֓צְּ×Øוּנ֓י:
(יג) ×›Ö¼Ö“×™ אÖøפְפוּ ×¢Öøלַי ×ØÖøעוֹ×Ŗ עַד-אֵין מ֓הְפּÖø×Ø ×”Ö“×©Ö¼×‚Ö“×™×’×•Ö¼× Ö“×™ עֲוֹנ×Ŗַי וְלֹא-יÖøכלְ×ŖÖ¼Ö“×™ ל֓×Øְאוֹ×Ŗ ×¢Öøצְמוּ מ֓שַּׂעֲ×Øוֹ×Ŗ ×Øאשׁ֓י וְל֓בּ֓י עֲזÖøבÖø× Ö“×™:
(יד) ×Øְצֵה-יְהוÖøה לְהַצּ֓ילֵנ֓י יְהוÖøה לְעֶזְ×ØÖø×ŖÖ“×™ חוּשׁÖøה:
(טו) יֵבשׁוּ וְיַחְפְּ×Øוּ יַחַד מְבַקְשֵׁי נַפְשׁ֓י ל֓הְפּוֹ×ŖÖøהּ י֓הּגוּ אÖøחוֹ×Ø ×•Ö°×™Ö“×›Ö¼Öøלְמוּ חֲפֵצֵי ×ØÖø×¢Öø×ŖÖ“×™:
(טז) יÖøשׁמּוּ עַל-עֵקֶב בּÖøשְׁ×ŖÖ¼Öøם הÖøאמְ×Ø֓ים ל֓י הֶאÖøח הֶאÖøח:
(יז) יÖøשׂ֓ישׂוּ וְי֓שְׂמְחוּ בְּךÖø כּÖøל-מְבַקְשֶׁיךÖø יאמְ×Øוּ ×ŖÖøמ֓יד י֓גְדַּל יְהוÖøה אהֲבֵי ×ŖְּשׁוּעÖø×ŖֶךÖø:
(יח) וַאֲנ֓י ×¢Öø× Ö“×™ וְאֶבְיוֹן אֲדנÖøי יַחֲשׁÖøב ל֓י עֶזְ×ØÖø×ŖÖ“×™ וּמְפַלְט֓י אַ×ŖÖ¼Öøה אֱלֹהַי אַל-×Ŗְּאַחַ×Ø:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
אש ש×Øיפה ש×Øפה טעו×Ŗ עשי×Ø ×¢×‘×•×“×” ידיד ×Ŗפילה בקשה אח×Øי אמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים ×Ŗהלים ישועה הגולה עז×Øה מו×Ŗ המא×Øח דין טוב שלום פחד י×Øאה דוד המלך זוגיו×Ŗ ×Ŗלמוד מזמו×Ø ×œ×Ŗודה נשיכה הב×Øחה נישואין שליחה לחב×Ø ×Øיב שליחה ×Ŗהילים מחולק ל10 לשלוח נישואים הנגן × ×”×™×¢×” יועׄ שלח לחב×Ø ×ž×œ×š הטבה גשמיו×Ŗ שנאה ישועה דיין חכמים ×Ŗהילים מזמו×Øים משאלה נפט×Øים ×Ŗהלים דוא"ל ×Øבים הכשה


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net